فراورده های نفتی

Oil Products

  • Compressor Oils                                                                               (Scope Oil)        Source(s): UAE
  • Engine Motor Oils                                                                              (Scope Oil)        Source(s): UAE
  • Multifunctional Greases                                                                    (Scope Oil)        Source(s): UAE
  • Automotive Transmission Power Steering & Hydraulic Oils     (Scope Oil)        Source(s): UAE
  • Automatic Transmission Fluid                                                        (Scope Oil)        Source(s): UAE
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Base Oil                                                                                                                            Source(s): Iran
   • SN150
   • SN500
   • SN650
   • Recycled Base Oil                                                                                                   Source(s): Iran
  • Residue Petroleum Oil (RPO)                                                                                     Source(s): Iran
  • Engine Oil (All Quality Grades) Virgin & Recycled                                                    Source(s): Iran
 • API SA / CA
 • API SG / CF
 • API SB / CB
 • API SH / CF
 • API SC / CC
 • API SI / CF
 • API SD / CD
 • API SJ / CF
 • API SE / CE
 • API SL / CF
 • API SF / CF
 • API SM / CF
 • Slacks Wax                                                                                                                       Source(s): Iran
 • 10- Extract &                                                                                                                      Source(s): Iran
  • Heavy
  • Light
 • دفتر مرکزی : ایران.تهران. امیر آباد شمالی. نبش کوچه دوم (نبش خیابان شهید کاظمیان) پلاک شماره 1839 طبقه 3 واحد 24
 • 02188008451
 • 02188028191
 • 09022795963
 • info@kimiaenergy.com
 • شرکت کیمیا انرژی آسیا